Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Administratora Danych Osobowych, którym jest Play Game Store Spółka Z o.o., ul. Miła 27/4, 26-600 Radom, NIP: 7963010125, KRS: 7963010125, REGON: 521516690, kapitał zakładowy 50 000 w pełni wpłacony, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku. Reprezentowana przez Adama Mucha - Członka Zarządu

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich

starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Jednocześnie zapewniamy, że twoje dane są przez nas chronione wysokim poziomem zabezpieczeń i niepublikowane, a wykorzystywane są do celów poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego oraz do danych statystycznych.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty

na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej

stronie.

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system

operacyjny;

informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty,

wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko,

zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane

dotyczące zatrudnienia;

informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania

subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak

często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych

za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

i dane karty kredytowej;

informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym

nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem

naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i

przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do

celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać

Twoje dane osobowe do celu:

administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować,

jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych (ale te osoby trzecie nie będą w stanie

zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z

naszą witryną;

zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie

prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);

i innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny

sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub

jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika niektórym naszym pracownikom, członkom kadry

kierowniczej, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony

prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji

innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy

udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Międzynarodowe transfery danych

Nie dotyczy.

Zachowywanie danych osobowych

W Niniejszej Sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które

mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i

usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu przeprowadzenia transakcji, nie będą przechowywane dłużej

niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe po upływie roku.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty

elektroniczne) zawierające dane osobowe:

w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych

postępowań sądowych; i

w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji

innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie,

nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach

(chronionych hasłem i zaporą).

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej

będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie

niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej

strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej

stronie internetowej).

Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej

wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany

w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty

elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane.

Udostępnienie takich danych wiąże się z:

dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości kserokopię poświadczoną przez notariusza.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach

marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych

osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich

danych osobowych w celach marketingowych.

Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe

informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i

praktyki osób trzecich.

Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w

których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter

i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez

przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy

przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być

„trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę

internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą

wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest

zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale

dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami

przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych

ciasteczek na naszej stronie.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są

wykorzystywane, są określone poniżej:

używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy

użytkownik odwiedza witrynę / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony

internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową /

zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej /

personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych

ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a

następnie „Zaawansowane”;

w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”,

„Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i

odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i

w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”,

klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając

„Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu

stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji

naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można

znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );

w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i

„Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki

cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i

w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i

kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a

następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane

przeglądania”.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.