REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.playgamestore.pl

PlayGame Store

I. Wstęp

1. Strona niniejsza zawiera regulamin (Regulamin), na podstawie którego Play Game Store Spółka Z o.o., ul. Miła 27/4, 26-600 Radom, NIP: 7963010125, KRS: 7963010125, REGON: 521516690, kapitał zakładowy 50 000 w pełni wpłacony, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku. Reprezentowana przez Adama Mucha - Członka Zarządu, dostarcza wszelkie produkty (zwane dalej Produktem) dostępne na stronie internetowej pod adresem https://playgamestore.pl

2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w hiperłącze o nazwie Regulamin umieszczone na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku elektronicznym. Zaleca się wydrukowanie kopii Regulaminu, aby móc się do niego odwołać w przyszłości.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu prowadzonego pod adresem https://playgamestore.pl . Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania Zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

4. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a) ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),

b) ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121)

, c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422),

d) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej u.o.d.o)

e) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

f) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

g) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (dalej ePrivacy)

5. Informacje o Produktach w dostępnych Sklepie, tj. opisy lub ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II. O Play Game Store Sp. Z o.o. oraz o Regulaminie

8. Play Game Store Sp. Z o.o. mieszcząca się przy ul. Miłej 27/4, 26-600 Radom, nr KRS: 0000961435, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł (dalej PGS), oferuje możliwość nabywania Produktów przy pomocy sieci elektronicznej (dalej Internet) - pod adresem https://playgamestore.pl w ramach sklepu internetowego(dalej Sklep).

8.1 Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest PGS.

8.2 Niniejszy Regulamin określa m.in. informacje o PGS, zasady korzystania ze Sklepu, tryb zawarcia umowy sprzedaży, dostawy oraz odbioru Produktów, sposobu oznaczania ceny i metody płatności, procedury gwarancji, reklamacji i zwrotów, odstąpienia oraz informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

8.3 Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Konto - konto , które należy założyć na Stronie w celu złożenia Zamówienia;

b) Potwierdzenie - e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia Klienta;

c) Potwierdzenie Zamówienia - e-mail, w którym Sklep akceptuje Zamówienie Klienta zgodnie z punktem VI ust. 10 poniżej;

d) Umowa – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem;

e) Dzień roboczy - dzień, który nie jest (I) sobotą ani niedzielą, (II) dniem ustawowo wolnym od pracy;

f) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie na Stronie;

g) Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia Produktu;

h) Cena – cena brutto Produktu zamieszczona w opisie Produktu, wyrażona w złotych polskich.

i) Hiperłącze – inaczej „link”. Odnośnik, który pozwala użytkownikowi przenieść się na określoną witrynę poprzez kliknięcie w niego. W tym celu wykorzystuje protokół http lub https.

j) PDF – format plików wykorzystywany do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych .

k) Nośnik elektroniczny – urządzenie elektroniczne lub jego część, na której można zapisywać i odtwarzać informacje, np. dyskietka, twardy dysk, płyta CD-ROM.

l) Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://playgamestore.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

m) Polityka Prywatności - dokument umieszczany na witrynie internetowej Sklepu w celu poinformowania Klientów o prawach i obowiązkach PGS oraz Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających ze stosownych przepisów (w szczególności RODO) a ponadto o tym jakie dane osobowe są od nich zbierane i jak będą wykorzystywane. Polityka Prywatności została udostępniona pod hiperłączem „Polityka Prywatności” na witrynie Sklepu.

9. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów sprzedaży i dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta praw przysługujących mu ustawowo.

10. Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Klienta warunkami. III. Zasady korzystania ze Sklepu

11. PGS umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

12. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem a PGS. Umowa może być zawarta zarówno przez Klienta posiadającego Konto w ramach Sklepu, jak i Klientów nie posiadających takiego Konta.

13. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych oraz spełnienia następujących warunków:

a) Imię i nazwisko,

b) adres e-mail

c) adres, pod jaki dostarczane będą Produkty.

d) W celu złożenia Zamówienia Klient nie posiadający Konta zobowiązany jest każdorazowo do podania danych określonych w pkt. III. 3.

e) Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówienia, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

f) Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.

g) Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne, jak również potwierdzające, że Klient jest uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na zapłatę ceny za Produkt. PGS zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji PGS podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

h) Dane osobowe opisane w pkt. III. 3 i pkt. III.4, są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy.

i) Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PGS dla celów marketingowych zgodnie z treścią Polityki Prywatności są dobrowolne i nie wpływają na realizację umowy. W przypadku Klientów zakładających Konto zgoda ta jest udzielana jednorazowo, w przypadku Klientów składających Zamówienia – zgoda ta może zostać udzielona każdorazowo.

14. W przypadku cofnięcia zgody opisanej powyżej PGS nie będzie przetwarzał danych osobowych Klienta do celów marketingowych.

15. PGS podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów. Szczegółowe prawa i obowiązki PGS oraz Klientów w zakresie danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.

16. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu.

e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

17. Klient, przystępując do newslettera poprzez zaznaczenie pola checkbox na stronie sklepu, oświadcza, że rozumie i akceptuje postanowienia poniższej klauzuli:

Klient przystępując do newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od PGS.

Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych i oświadcza, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne oraz iż został poinformowany o prawie żądania dostępu do jego danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Oświadcza, że zapoznał się z przysługującymi mu prawami określonymi w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie pod adresem https://playgamestore.pl . IV. Zawarcie umowy sprzedaży:

18. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

19. na stronie sklepu (on-line),

20. pocztą elektroniczną.

21. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

22. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

23. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

24. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

25. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Złóż Zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności np. PayU lub Przelewy24), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

26. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż Zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną PGS co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym Zamówieniem.

27. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości produktów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

28. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi w momencie zaakceptowania Zamówienia Klienta przez PGS. Dopóki Sklep wyraźnie nie potwierdzi, że przyjął Zamówienie Klienta, wysyłany ww. e-mail potwierdzenia otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W takim Potwierdzeniu Sklep może według uznania, odmówić przyjęcia Zamówienia Klienta z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności Produktu, lub zaoferować Klientowi Produkt alternatywny (w takim przypadku wymagamy, aby Klient najpierw złożył ponownie Zamówienie).

29. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

30. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez PGS Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub otrzymania od Klienta zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

31. Umowa jest zawarta, a Sklep staje się prawnie zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt w chwili akceptacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez Sklep i przekazaniu do systemu e-mailowego Klienta w sposób umożliwiający jego odczytanie. Do czasu zaakceptowania przez Sklep Zamówienia Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, Klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez Sklep lub przez Klienta przed jego akceptacją, Sklep niezwłocznie zwróci wszelkie dokonane Płatności związane z Zamówieniem Produktu dokonane przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktu.

32. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

33. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W takim wypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

34. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (I) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktu, (II) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (III) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

35. Klient ma obowiązek przekazywać za pośrednictwem Strony rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

V. Dostawa i odbiór

36. PGS prowadzi sprzedaż wysyłkową. Nie jest możliwy odbiór osobisty w siedzibie PGS oraz w sklepach stacjonarnych PGS.

37. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest czasem przygotowania Klientowi zamówionych Produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.

38. Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania Zamówienia. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu elektronicznego, bądź zwykłym przelewem internetowym).

39. Koszt przesyłki zakupionych Produktów złotych ponosi klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego Zamówienia. Do każdego przesyłanego Produktu załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu Produktu lub odstąpienia od umowy.

40. W chwili dostarczenia Produktu Klient zostanie poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru w celu potwierdzenia braku zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Przed podpisaniem potwierdzenia odbioru Klient powinien sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla swej wygody Klient powinien zachować potwierdzenie odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaktów ze Sklepem odnośnie Produktu.

41. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Produktu Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

42. Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku Sklep skontaktuje się z Klientem, korzystając z danych kontaktowych przekazanych w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy.

43. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia.

44. Przy otwieraniu Produktu Klient powinien uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

45. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przez Klienta przesyłki lub jeśli Klient nie przyjmie dostawy lub nie odbierze Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), Sklep może (bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw lub środków prawnych)

naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez Sklep uzasadnione koszty. 46. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy Produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:

a) Dostawa może być realizowana na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,

b) Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.

47. Do realizacji zamówień zagranicznych stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:

a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy Produktu, przy czym standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

b) Koszt wysyłki Produktu wynosi 20 złotych,

c) Klient nie ponosi kosztów dostawy zamawianych Produktów, jeżeli ich łączna wartość w danym Zamówieniu jest równa bądź wyższa kwocie 300 złotych,

d) Dostawa Produktów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,

e) Zapłata za Produkty może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line;

f) Koszty zwrotu Produktów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.

48. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

VI Cena i metody płatności

49. Informacja o cenie zakupu Produktów sklepie podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia zakupu wybranych Produktów,. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

50. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze. Klient płaci cenę za zamówione Produkty, wedle swego wyboru:

51. gotówką pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),

52. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek PGS lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulację Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt,

53. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Produktu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny Produktów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.

54. PGS zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

55. Na życzenie Klienta PGS wystawia faktury VAT.

VII. Odpowiedzialność PGS

56. Produkty oferowane w Sklepie są nowe i spełniają standardy produktów kosmetycznych.

57. PGS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym za wady fizyczne i prawne Produktów.

58. PGS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

59. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub na samym Produkcie.

60. PGS nie oferuje gwarancji na sprzedawane Produkty. Gwarancja taka – w przypadku jej udzielenia przez producenta Produktu – zostanie dołączona do Produktu.

VIII. Reklamacja z tytułu rękojmi

61. PGS zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udziela rękojmi co do jakości Produktów wynikających z niezgodności z zawartą umową sprzedaży. PGS jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad. W przypadku wystąpienia wady fizycznej (technicznej lub jakościowej Produktu lub jego niezgodności z informacjami podanymi na Stronie) lub wady prawnej, Klient w ramach gwarancji jest uprawniony do żądania:

62. naprawy Produktu lub obniżenia ceny lub

63. wymiany Produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy zapłaconych w ramach ceny za Produkt.

64. Reklamacja może obejmować wady fizyczne lub prawne Produktów ujawnione w terminie 2 lat od daty otrzymania Produktu i winna zostać zgłoszona w terminie najpóźniej roku od dnia wykrycia wad.

65. Z uprawnienia reklamacyjnego w ramach rękojmi można skorzystać poprzez odesłanie Produktu wraz z opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu Produktu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: PGS Sp. Z o.o., ul. Miła 27/4, 26-600 Radom z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep playgamestore.pl”.

66. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

67. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Nieustosunkowanie się PGS do prawidłowo złożonej Reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową PGS wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) lub zwróci częściową lub pełną kwotę zapłaconej ceny Produktu (w .zależności od zakresu wady Produktu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez PGSW przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, PGS zwróci Klientowi koszty wysyłki Produktu (od PGSdo Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (od Klienta do PGS), przy czym koszty zwrotu Produktu pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia Produktu w granicach zwyczajowo przyjętych przy Produktach tego rodzaju. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji, koszty opisane w zdaniu poprzednim ponoszone będą przez Klienta.

68. W przypadku nie uwzględnienia Reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności Reklamacji.

69. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

IX. Odstąpienie od umowy przez klienta w przypadku niewadliwego Produktu

70. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, korzystającemu ze Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

71. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie Produktów. W odniesieniu do Produktów sprzedawanych w ramach promocji, termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w fizyczne posiadanie Produktów.

72. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego Produktu, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą udostępnionego Klientowi formularza) a następnie przesłać Produkt na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 30 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych Produktów (np. potwierdzenie doręczenia przez kuriera).

73. Cena zostanie zwrócona Klientowi bezzwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

74. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

75. W przypadku wykonania prawa odstąpienia Klient jest zobowiązany zwrócić Produkt do Sklepu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

76. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

77. Zwrot Klientowi kwoty ceny za Produkt w stosunku do których Klient odstąpił od umowy, może być dokonany także w sposób, w jaki Klient za Produkty zapłacił (w przypadku płatności za pobraniem zwrot może nastąpić w drodze przekazu pocztowego). Sklep zachęca jednak do wyboru sposobu zwrotu kwoty ceny poprzez przelew na rachunek bankowy Klienta, co znacznie usprawni proces zwrotu pieniędzy.

78. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, PGS zwróci Klientowi również kwotę obejmującą rzeczywiste koszty wysyłki Produktu (od PGS do Klienta), nie wyższe niż koszt najtańszej dostępnej w ramach Sklepu opcji wysyłki.

79. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (od Klienta do PGS) i ewentualnej zwrotnej przesyłki (od PGS do Klienta, ponoszę np. w przypadku, gdy Klient nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu i zwrócił Produktu po przewidzianym 30- lub 14-dniowym terminie)

80. Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Produktów. W szczególności, w odniesieniu do odzieży Klient odpowiada za wszelkie zmniejszenie Produktu wynikające z jego faktycznego noszenia. PGS jest uprawniony do potrącenia w takiej sytuacji kwoty pomniejszającej wartość rynkową Produktu od zwracanej Klientowi kwoty.

81. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, w szczególności zawierająca monogram, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

IX. Odstąpienie od umowy przez PGS

82. PGS może odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku powiadomimy Klienta o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

83. Sklep zwraca otrzymane pieniądze korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za Produkt. X. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

84. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

85. Umożliwianie zawieranie on-line Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

86. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów

. 87. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

88. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,

89. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

90. posiadanie konta poczty elektronicznej.

91. Sklep nie gwarantuje, że Strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używa Klient. PGS nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku dostępu Klienta do Strony lub korzystania z niej lub uzyskania jakichkolwiek materiałów ze Strony, a które nie są bezpośrednio związane z winą lub rażącym zaniedbaniem leżącym po stronie PGS. Nie ponosimy również odpowiedzialności za działania osób trzecich.

XI. Skutki niewykonania umowy

92. Jeśli Klient naruszy w sposób istotny jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, PGS może niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie i zwrócić wszelkie otrzymane świadczenia żądając jednocześnie zwrotu dotychczas przekazanych świadczeń od Klienta.

93. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Klientowi lub PGS prawa lub środki ochrony prawnej.

XII. Zapisy końcowe

94. Regulamin wchodzi w życie od dnia 21 maja 2015 roku.

95. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

96. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez PGS zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

97. PGS zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

98. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

99. Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej lub e-mailowej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu opłaconego z góry lub za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Zachowania wyżej opisanej formy nie wymaga odstąpienie od Umowy zgodnie z postanowieniami punktu IX.

100. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością.

101. Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Klient, jak i Sklep niniejszym podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelka korespondencja oraz kontakty między Stronami jest prowadzona w języku polskim. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

102. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w terminie 14 dni roboczych, spór będzie rozstrzygany przez właściwy wedle obowiązujących przepisów sąd powszechny.